chat-tawkto

Trưởng phòng pháp lý Cao Thị Phú

Cao thi Phu 01

Trong thời gian theo học 4 năm cử nhân ngành Luật, Ms Phú đã có 2 năm làm việc tại Văn phòng luật, 1 năm theo học tại Học viện tư pháp, và tư vấn thủ tục giấy phép lao động động cho rất nhiều khách hàng
thành công.

Bằng cấp: Cử nhân Luật